Siyaset Okuryazarlık Eğitimi
-Yöneten birey beceri programı-
Dünyada, ülkemizde ve yanı başımızda olup bitenleri görmezden gelebilir miyiz? Siyasi gündemden kaçabilir miyiz? Siyasi süreçlere nasıl dâhil olabiliriz? Siyasi duyarlılık ve sorumluluk öğretilebilir mi? Demokrasiyi nasıl güçlü kılabiliriz? Kendimizi ifade etme becerimizi nasıl yükseltebiliriz? Etkin vatandaşlık bu işin neresinde ve ne kadar ilgilidir? Bütün bu soruların cevabı ne denli siyaset okuryazar olduğumuzla ilişkili.

Siyaset okuryazarlık eğitimleri sosyal bilimci Prof.Dr. Süleyman İnanın geliştirdiği pedagojik bir programdır. 4 modüllü program, çocuklar, öğretmenler, yetişkinler ve akademisyenler için ayrı ayrı içerikler belirlemektedir.

Siyaset Okuryazarlık
Nedir ?
Siyaset okuryazarlık, bireylerin siyaseti değerlendirebilmesine imkân veren temel bilgileri, bazı becerileri ve bu yöndeki yetenekleri anlatır.
Siyaset okuryazar olan kişi, siyasetle ilgili temel bilgi edinmiş, o yönde beceri gösteren ve yeteneğini açığa çıkaran demektir.
Neden ?
Yönetilen değil; YÖNETEN BİREY.
“Siyaset okuryazarlığın amacı, yönetilen bir ‘vatandaşı’ değil; çeşitli toplum sorunları karşısında duyarlılık geliştiren, sorumluluk alan, alternatif çözümler sunan, benzerleriyle bir platform oluşturmasını bilen, bu anlamda birlikte hareket etmeyi ve pozitif eylemlilik gösteren ‘yöneten bireyler’ çıkmasını hedefler.”
Süleyman İnan
Araştırmalar
*Crick, B. ; Porter, A. (1978). Political Education and Political Literacy,
Londra: Longmans Greenand Company.
*Davies, I. (1999). What has Happened in the Teaching of Politics in
Schools in England in the Last Three Decades, and Why? Oxford Review of Education, 25:1-2, ss.125-140.
*Denver, D. & Gordon, H. (1990). Does studying politics make a difference?
Thepoliticalknowledge, attitudes, and perceptions of school students.
British Journal of Political Science. 20, ss.263-288.
*Faiz, Melike (2016).Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Siyaset
Okuryazarlık Durumları. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yayınlanmamış doktora tezi)
*Journell, Wayne. Teaching Politics in Secondary Education: Engaging with Contentious Issues.
*İnan, Süleyman (2016). Genç Bilgi: Siyaset. İstanbul: Doğan Egmont.
*İnan, Süleyman (2016). Çocuk ve Siyaset: Sosyal Bilgiler Dersinde (Okullarda) Siyaset Eğitimi-Bir Teorik Çerçeve Denemesi. Denizli: Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi (USBES) Bildiriler Kitabı, ss.38-46.
*İnan, Süleyman (2018). Siyaset Okuryazarlığı: Seminer ve Atölye Eğitimleri (SOs+a) web sayfası. www.siyasetokuryazarlık.com.tr
*İnan, Süleyman ve Tarhan, Özge (2018). “Siyasetin Öğretimi ve Siyaset Okuryazarlığı”. Sosyal Bilgilerde Güncel Okumalar kitabı içinde. (ed. A.Figen Ersoy ve H.Karaduman). Anı Yayıncılık: Ankara.
*İnan, Süleyman (2019), 'Sosyal Bilgiler ve Siyaset', Türkiye'de Sosyal Bilgiler Eğitimi Çalışmaları El Kitabı, içinde (Ed.İ. Demircioğlu, S. Kaymakçı), Pegem Yayıncılık.
*İnan, Süleyman (2021), Siyaset Okuryazarlığı: Yöneten Birey Olmak ve Okullarda Siyaset Eğitimi Mümkün mü?, Yeni İnsan yayıncılık: İstanbul
*Kuş, Zafer (2013). “Politik Okuryazarlık ve Aktif Vatandaşlık”. Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlık kitabı içinde. Pegem Yayınevi:Ankara.
*Şan, Selda (2019). 'Etkin vatandaş olma yolunda okuryazar olmak: Politik Okuryazarlık ve hukuk okuryazarlığı', Kuramsal Temeller ve Güncel Tartışmalar ışığında 21.yüzyılda Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi, (Ed.C. Öztürk vd.), Pegem Akademi: Ankara.
*Baş, Kenan (2020)."Political Literacy Skills from The Perspective of Social Studies Teachers" New Horizons in Social Studies Education (Ed.Turhan Çetin ..) içinde, SRA Academic Publishing
*NOT: Siyaset okuryazarlıkla ilgili yeni yayın bilgilerini sinan@pau.edu.tr'ye gönderirseniz (pdf içeriği ile birlikte) burada paylaşmak isteriz.
SOs + a Eğitimi
4 Modül
Amaç
Eğitimlerde katılımcıların aktif katılımıyla bilgilerin sunulması ve atölye çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.
Odak Noktaları
Siyaset okuryazarlık, okuryazarlık, siyasi bilinç, yönetime katılım, küresel vatandaşlık, kamusal tartışma
Kazanımlar
Her modülün kendine özgü kazanımları vardır. Ama hepsini ortaklaştıran genel kazanımlar şöyle sıralanabilir:
• Her insanın ‘siyasi’ olduğu fark edilir.
• Siyaset okuryazarlık hakkında temel bilgi edinilir.
• Herkes kadar saygı duyulacak görüş ve fikirler olduğu kavranılır.
• Yönetime katılma becerisi gösterilir ve bunların araç ve yolları kavranılır.
• Kamusal tartışmalara girmeye istekli olunur.
• Küresel sorunlara duyarlı olunur ve bu yönde pozitif-legal eylemler önemsenir.
Hedef Kitle
Öğrenci,öğretmenler, yetişkinler ve akademisyenler
Eğitime Nasıl Katılınır ?
Katılımcılardan yalnızda kısa bilgi formları doldurmaları istenir.
Her katılımcıdan gönüllülük ve isteklilik beklenir.
Katılımcı sayısı, her modülde belirtilen kontenjan kadardır.
Logo
MacArt Ajans tarafından geliştirilen logoda ana öğe, siyasetin ilk çağrışımı olan konuşma balonu kullanıldı. Renk katmanları ile farklılık ve çeşitliliğe vurgu yapıldı. Balonun konuşmacıya bırakan çizgisinin çokluğu ile ‘herkesin söyleyecek bir şey vardır’ın mesajı verildi.
Etkinlikler
Atölyeler
Söyleşiler/Görüşmeler
Etkinlik Liste
24 Kasım 2017 Çocuklar için SOs+a
16 kasım 2016 Çocuklar için SOs+a CSA Vakfı
15 Aralık 2018 Öğretmenler için SOs+a (Öğretmen Ağı programı-CSA Vakfı)
19 Nisan 2019, "21.Yüzyıl Becerisi olarak Siyaset Okuryazarlık", ASOS Congress, Alanya (Çağrılı konuşmacı olarak)
3 Temmuz 2019, Öğretmenler İçin SOs+a (Özyeğin Üniversitesi-Öğretmen Ağı)
11 Ekim 2019, "Tarihin Anlamlandırılmasında Siyaset Okuryazarlık" , ISHE 2019, Bolu Abant İzzet Ünv. (Çağrılı konuşmacı olarak)
25 Ekim 2019, Öğretmenler için SOs+a (II.UTEK Kongresi, Bodrum)
7 Aralık 2019, Öğretmenler İçin SOs+a (İstanbul Öğretmen Ağı)
11 Ocak 2020, Öğretmenler için SOs+a (Ankara Öğretmen Ağı)
7 Mart 2020, Yöneten Birey Olmak: Siyaset Okuryazarlık Atölyesi (ERG 17.Yerel Çalıştayı, Denizli)
Talep
Siyaset okuryazarlık eğitimleri için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Doğrudan iletişim için, sinan@pau.edu.tr adresine mesaj yazabilirsiniz.
Blog
SOs+a SİYASET SÖZLÜĞÜ

 
 Nefret söylemi: Belirli bir grubu ya da kişiyi, mensubiyet ve eğilimleri konusunda küçültücü veya korkutur biçimde konuşma.
Şiddet: Otorite sağlamak için diğerinin varlığını tehlikeli görmek ve onu sindirmek için karşı tarafa uygulanılan zarar verici hareket
Kolektif Etki: Bir çok öznenin ‘en iyi’ yapabildiği ile biraraya geldiği ortaklaşma. Girişimci ve değer yaratan yeni tarz bağışçılık/hayırseverlik.
Dijital Adaletsizlik: İnternete olan artan bağımlılıkla bu teknolojiye sahip olan ve/ya olmayanlar arasındaki ayrışmayı anlatır. Bu eşitsizliğin derin ayrışması 'dijital uçurum' olarak adlandırılıyor.
Vatandaşlık geliri: Her yurttaşa verilen, yalnızca yaşadığı ülkeye aidiyetinden dolayı hak ettiği şartsız bir asgari (nakit) gelir.
Sosyal izolasyon: Bir bireyin, başka biriyle ve toplum içinde tam veya neredeyse tama olarak kendi iradesi veya genel kurallarla temasının kısıtlanmasıdır.
Finansman
SOs+a eğitimleri, siyaset okuryazarlığın bilinmesini ve tanıtılmasını amaçlayan gönüllü bir akademik iştir.
 *Herhangi bir kurum veya kuruluştan bir fon almaz. Eğitimler için de ücret talep edilmez.
 *Seminerler için yalnızca etkinlik/toplantı desteği istenir. (Mekân, katılımcılara ikram, ulaşım, konaklama, kırtasiye)
İletişim

İletişim için sinan@pau.edu.tr adresine mesaj atınız.

Political Literacy
INTRO: SOs+a
Political literacy seminars and workshops, with the name SOs+a, are 4 module pedagogical methods developed by social sciences professor Süleyman İnan of Pamukkale University in Turkey.
First one is for children
Second one is for teachers
Third one is for adults
Fourth one is for scholars

DEFINITION POLITICAL LITERACY
Professor Süleyman İnan describes political literacy as follows:
Political literacy refers to basic knowledge, skills and abilities that enable individuals to evaluate politics.

WHY?
The person who is literate in politics is the one who has the basic knowledge about politics, has skills in that direction and reveals his ability.
To him, the goal of political literacy is as follows:
The aim of political literacy is to create 'governing' individuals instead of 'governed' ones.
“Political literacy raises ‘governing individuals’ who develop sensitivity towards various social issues, take responsibility, provide alternative solutions, know how to create a platform with similar ones, and act in this sense and act positively.”

CONTACT
Professor Süleyman İnan values communicating with relevant people around the globe and developing projects on this subject.

Please feel free to contact him at this e-mail address: sinan@pau.edu.tr